Le sezioni del nostro sito

mercoledì 1 aprile 2009

Poesia inedita, senza titolo di Franco Auci

Poesia inedita, senza titolo di Franco Auci
'Na duminica Cicciu s'arruspigghiau, si lavau
e prima d'iri a Missa rapiu 'u stipu,
ma 'un c'era nenti, mancu un tozzu di pani
o macari un pezzu di calletta.
Suspirau e si nni sciu
e ghiennu nchiesa pinsau: pensa Diu!
Quannu finiu a Missa
pinsau arre a soccu avia a manciari,
vistu chi 'u stipu era vacanti.
Ma addiunu 'un ci arrestu, cunchiuriu.
E ghiu versu 'a trattoria.
'Sta trattoria avia a ciancu du' signuri
chi cucinavanu di Diu.
Infatti sbummicava un ciauru
ch'era 'a fini 'u munnu.
Iddu, pi capiri,
facennulu comu si nenti fussi,
passau dui, tri voti.
E capiu chi 'na signura
stava cucinannu 'u stufatu,
ch'avia a essiri di carni porcu,
mentri l'autra avia fattu 'i gnocculi
e poi l'agghia pistata
e ora stava friennu 'i pisci.
A 'stu puntu Cicciu
si firmau un pocu davanti 'a trattoria,
dunni vinia fora cocchi cosa di sdilliniu.
E pinsau ch'avia a essiri aggrassatu
e chi ci avissi piaciutu calaricci un beddu piattu pasta
e poi, nò broru ch'arristava, abbagnaricci 'u panuzzu.
Allura chiudia l'occhi, rispirava
e si inchia 'a panza di ciauru!
Franco Auci